Tradycyjna Medycyna Chińska

Tradycyjna Medycyna Chińska (Traditional Chinese Medicine - TCM), to Stara Sztuka Uzdrawiania znana na |wiecie od tysięcy lat. Powstanie tego systemu uzdrawiania datuje się od panowania Żółtego Cesarza, około 2800 lat p.n.e., chociaż istniej? wcze?niejsze wzmianki. Ogromny wpływ na tę medycynę miało powstanie filozofii Tao, z jej twórc? Laozi na czele, który w VI wieku p.n.e. wprowadził teorię Yin i Yang oraz pięciu elementów. Swój wkład w rozwój TCM wniósł również filozof chiński Konfucjusz (551-479 p.n.e.), którego uznaje się za twórcę dzieła pt. „Księga przemian”.

TCM jest jednym z wielu systemów opieraj?cych się na funkcjonowaniu w harmonii z natur?, uwzględniaj?cych tryb życia, dietetykę - makrobiotykę, ziołolecznictwo, akupresurę, masaż, stawianie baniek, czy hirudoterapię, pamiętaj?c o ruchu i rehabilitacji. Udoskonalany przez tysi?ce lat, nawet przez wielu władców Chin - następców Żółtego Cesarza, pozostaje otwarty na zmiany zachodz?ce współcze?nie.


W Polsce Tradycyjna Medycyna Chińska postrzegana jest głównie poprzez akupunkturę. Takie spojrzenie na TCM jest błędne i krzywdz?ce dla tej sztuki uzdrawiania, gdyż akupunktura wcale nie stoi na pierwszym miejscu. TCM stawia w pierwszej kolejno?ci zmianę trybu życia i pracy, zdaj?c sobie sprawę, że nie zawsze jest to w pełni możliwe. Kolejne s? dietetyka i ziołolecznictwo, masaż i praca z energi? poprzez Qi Kung, Tai Chi czy Kung Fu czyli ćwiczenia ruchowe wywodz?ce się ze sztuk walki, które w wielu przypadkach s? bardzo skuteczne i w zupełno?ci wystarczaj?ce. Akupunktura jest kolejn? z metod leczenia w TCM, z której korzystamy w dalszej kolejno?ci, mimo, że jest często bardzo skuteczna w stanach ostrych i przewlekłych oraz w przywracaniu równowagi energetycznej organizmu.

Trzeba pamiętać, że dla zdobycia energii dla potrzeb normalnego funkcjonowania organizmu trzeba spożywać warto?ciowe pożywienie, które jednocze?nie jest lekarstwem. Jemy, odżywiamy się, zdobywamy energię i jednocze?nie się leczymy. Zatem dietetyka ma tutaj duże znaczenie. Wiele warzyw, owoców i pokarmów zwierzęcych w TCM uznawane s? za naturalne leki. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasza pietruszka, marchew, cebula, czy buraczek w zupie, to też zioła, które w ziołolecznictwie odgrywaj? niemał? rolę.


Tradycyjna Medycyna Chińska postrzega człowieka jako cało?ć z jego własnym mikrokosmosem, który jest odzwierciedlony poprzez funkcje energetyczne narz?dów oraz poprzez funkcje fizjologiczne tych narz?dów, z których każdy jest ważny w ciele.
Ważnymi pojęciami w TCM s? odwieczne pierwiastki Yin i Yang czy teoria pięciu elementów, które dla przeciętnego Europejczyka s? trudne do zrozumienia.

Trzeba zaznaczyć, że Tradycyjna Medycyna Chińska nie odrzuca Medycyny tak zwanej Konwencjonalnej (Medycyny Zachodu), lecz stara się wykorzystywać jej zdobycze z korzy?ci? dla człowieka. Tym samym, stosowanie tak zwanej Medycyny Integracyjnej, ł?cz?cej Medycynę Wchodu z Medycyn? Zachodu ma przyszło?ć, ponieważ rozpatruje jeden przypadek pod wieloma względami, stosuj?c wiele metod, co pozwala dotrzeć do sedna problemu i umożliwia jego rozwi?zanie.
Diagnozuj?c z języka, z pulsu, ogl?du i badania dotykowego oraz wywiadu czyli metod TCM, oraz przy pomocy zachodnich metod np. laboratoryjnych, można trafnie ustalić stan zdrowia człowieka, dokonać wyboru strategii leczenia i przywrócić zachwiany stan energetyczny organizmu oraz naprawić funkcje fizjologiczne narz?dów.


Należy pamiętać, że lekarz, terapeuta Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest tak samo jak lekarz, terapeuta medycyny zachodniej zobowi?zany do zachowania tajemnicy zawodowej, mimo, że nie składał przysięgi Hipokratesa i nie podlega ustawie o zawodzie lekarza. Obowi?zuj? go te same normy etyczne i moralna odpowiedzialno?ć za stan zdrowia pacjenta.


Warto również wspomnieć, że wiele systemów zdrowotnych takich jak indyjski Ayurweda, Medycyna Unani, Medycyna Tybetańska czy systemy energetycznego uzdrawiania, np. japoński Reiki czy polinezyjski Pranicznego Uzdrawiania, które s? bardzo pomocne i skuteczne w wielu dolegliwo?ciach, najprawdopodobniej ma swoje korzenie w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.

Projekt i realizacja: Szymon Skoczek